Я принимала участие в многочисленных конференциях и докладах, среди которых следует указать следующие:

 1. Konferencja Naukowa „Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu Karnego — w 80 lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej” — Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego /в качестве автора доклада под названием: „Znamiona kwalifikujące zabójstwo — studium komparatystyczne”)/ Kraków, 16-18.06.2013,
 2. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo” (Antynomie i wizje współczesnej Europy: kierunki, przyczyny i konsekwencje zmian społecznych, gospodarczych i kulturowych w erze ponowoczesnej) – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego /w charakterze uczestnika/ Kraków, 4-5.06.2012,
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa „Drugi obieg wydawniczy w PRL na tle historii samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku” – Instytut Pamięci Narodowej /в качестве соавтора доклада под названием: „Polskie i ukraińskie wydawnictwa opozycyjne a walka o wolność słowa (1956–1989”)/, Warszawa, 1.06.2012,
 4. VІI Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави» (інтернет-конференція) – ХНУ імені В.Н. Каразіна /в качестве автора доклада под названием:«Уможливлення або спрощення перебування іноземця на території Польщі всупереч закону в світлі польського кримінального законодавства» / Харків, 27.04.2012,
 5. XХІ Міжнародний Славістичний Колоквіум – Львівський національний університет імені Івана Франка / в качестве автора доклада под названием: «Термінологія польської системи кримінальних покарань – проблеми перекладу» / Львів, 19-21.04.2012,
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства» – Асоціація аспірантів-юристів /в качестве автора доклада под названием:«Правові підстави захисту прав української національної меншини у Польщі» / Харків, 13.04.2012,
 7. V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного факультету-2012» – Київський національний університет імені Тараса Шевченка / в качестве соавтора доклада под названием: «Винагорода перекладача за участь у кримінальних справах у світлі польських правових джерел початку XX ст.»/ Київ, 12.04.2012,
 8. ІХ Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар – Львівський національний університет імені Івана Франка / в качестве соавтора доклада под названием: «Дефініція терміну «національна меншина» в польському законодавстві – порівняльний аспект» / Львів, 4.04.2012,
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Право, суспільство та держава: форми взаємодії» – Центр правових наукових досліджень / в качестве соавтора доклада под названием: «Кваліфіковані види вбивства у світлі законодавства Республіки Польщі (ст. 148 §§ 2 і 3 КК)» / Київ, 21-22.03.2012,
 10. Międzynarodowa Konferencja „Kobieta w Prawie. Woman in law. Gender is a force multiplier for operational success”, pod patronatem honorowym Bogusława Sonika Posła do Parlamentu Europejskiego, Uniwersytet Jagielloński /в качестве первого соавтора доклада под названием: „Życie kobiety ciężarnej jako przedmiot zabójstwa typu kwalifikowanego w świetle ukraińskiego prawa karnego”/ Kraków, 16-17.03.2012.
 11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства і практики» – Асоціація аспірантів-юристів / в качестве автора доклада под названием: «Щодо доцільності впровадження кваліфікованого виду вбивства до польського законодавства» / Харків, 09-10.03.2012,
 12. IV Dwudniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka a prawo pracy” pod patronatem prof. dra hab. Jacka Czajowskiego, Uniwersytet Jagielloński, / в качестве автора доклада под названием: „Ochrona umowy o pracę w świetle ukraińskiego prawa karnego”/ Kraków, 20-21.01.2012,
 13. Konferencja pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Twórca-dzieło-badacz” – Uniwersytet Jagielloński /в качестве автора доклада под названием: „Ukraińskie kary kryminalne – badania prawnoporównawcze”/ Kraków, 4-5.11.2011,
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Schetyny oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka „Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej”, UMCS / в качестве первого соавтора доклада под названием.: „Transliteracja imion i nazwisk Ukraińców w tłumaczeniach uwierzytelnionych – problematyka uregulowania prawnego w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej”/ Lublin, 14-16.09.2011,
 15. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo” – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego / в качестве участника / Kraków, 13-14.06.2011,
 16. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „GOODBYE GORDON GEKKO? – przestępstwa „Białych kołnierzyków” – Uniwersytet Jagielloński / в качестве первого соавтора доклада под названием: „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w świetle polskich i ukraińskich regulacji prawnych”/ Kraków, 3.06.2011,
 17. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zasady ogólne prawa konstytucyjnego w państwach współczesnego świata” – Uniwersytet Jagielloński / в качестве автора доклада под названием.: „Realizacja konstytucyjnej zasady ochrony życia człowieka w prawie karnym Ukrainy”/ Kraków, 15.05.2011,
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Polska, Ukraina, Słowacja, Węgry) pod patronatem Ministra Sprawiedliwości, organizowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Rzeszowskiego „Uzależnienia patologiczne jako czynnik kryminogenny” – Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej /в качестве ассистента-переводчика/ Olszanica, 4-6.05.2011,
 19. Wykład otwarty – Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ „Prawo autorskie dla tłumaczy” mgr Anna Rucińska-Barnaś, Uniwersytet Jagielloński / в качестве слушателя / Kraków, 16.03.2011,
 20. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo” – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego / в качестве участника/ Kraków, 13-15.06.2010,
 21. Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legi-Linguistics Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / в качестве автора доклада под названием: „Zabójstwo przy przekroczeniu granic obrony koniecznej jako typ uprzywilejowany zabójstwa na gruncie ukraińskiego prawa karnego”/ Poznań, 1-3.07.2010,
 22. Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legi-Linguistics – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / в качестве автора доклада под названием: „Prawo karne Ukrainy – system i rodzaje kar”/ Poznań, 2-4.07.2009,
 23. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo” – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego / в качестве автора доклада под названием: „Odpowiedzialność karna sędziów w świetle art. 373 Kodeksu karnego Ukrainy (wydanie przez sędziego orzeczenia ze świadomością jego niezgodności z prawem)”/ Kraków, 8-9.06.2009,
 24. Posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu /в качестве переводчика/ Sieniawa, 29.09- 1.10.2008,
 25. Konferencja „Otwarty rynek pracy i przepływ pracowników między Polską a Ukrainą” – Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego /в качестве слушателя/ Rzeszów, 18.04.2008.

Литвин Катажина Адамовна является автором многочисленных польских и украинских статей, среди которых следует указать:

  1. Grażyna Dzwonkowska, Katarzyna Litwin, „Kodeks celny Ukrainy”, Instytut Integracji Europejskiej, Rzeszów 2013,
  2. Katarzyna Litwin, „Ochrona praw własności intelektualnej w prawie celnym Ukrainy” // red. Mieczysław Adamowicz i Agnieszka Siedlecka „Ruch graniczny w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej”, Biała Podlaska 2008, s. 233-239,
  3. Katarzyna Litwin, „Odpowiedzialność karna sędziów w świetle art. 375 Kodeksu karnego Ukrainy (wydanie przez sędziego orzeczenia ze świadomością jego niezgodności z prawem)”  // red. Marcin Pieniążek, „Prawo publiczne – Zagadnienia wybrane”, Kraków 2009, s. 137-147,
  4. Litwin Katarzyna, „Ochrona umowy o pracę w świetle ukraińskiego prawa karnego” // red. Bogusław Przywora, „Prawa i wolności obywatelskie. Wybrane zagadnienia z kodeksu pracy”, Kraków 2012, s. 120-128,
  5. Katarzyna Litwin, Kamil Szpyt, „Problematyka prawna „poświadczonego odpisu” w zawodzie tłumacza przysięgłego – uwagi de lege lata i de lege ferenda ” // red. Aleksandra Matulewska, „Legilingwistyka Porównawcza” nr 9/2012, s. 67-78,
  6. Katarzyna Litwin, Kateryna Kuzmina, «Влияние законодательства первой половины ХХ века на современное регулирование прав и обязанностей присяжного переводчика в Польше» // ed. Aleksandra Matulewska, „Comparative Legilinguistics International Journal for Legal Communication” nr 11/2012, s. 55-70,
  7. Katarzyna Litwin, Kamil Szpyt, „Life of a pregnant woman as an object of aggravated homicide under Ukrainian law” // red. Kaja Kowalczewska, Joanna Przywora, “Kobieta w prawie. Woman in law. Gender is force multiplier”, Kraków 2012, s. 187-195,
  8. Katarzyna Litwin, Łukasz Rachtan „Ukraińskie kary kryminalne w przekładzie na język polski” // red. Aleksandra Matulewska, „Legilingwistyka Porównawcza” nr 9/2012, s. 41-54,
  9. Літвін Катажина Адамівна, «Щодо доцільності впровадження кваліфікованого виду вбивства до польського законодавства» // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12-13 квітня 2012 року, у 4-ч томах, – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т. 1.  – 108 с., с. 54-57,
  10. Літвін Катажина Адамівна, «Кваліфіковані види вбивства у світлі законодавства Республіки Польщі (ст. 148 §§ 2 і 3 КК)» // Право, суспільство та держава: форми взаємодії: Міжнародна практична конференція, м. Київ, 21-22 березня 2012 року. – Київ: у 3-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т. 3. – 128 с., с.44-47,
  11. Літвін Катажина Адамівна, «Уможливлення або спрощення перебування іноземця на території Польщі всупереч закону в світлі польського кримінального законодавства» // «Від громадянського суспільства – до правової держави» (збірник розміщено на сервері Центральної наукової бібліотеки в мережі Інтернет в Університетському інституційному репозитарію eKhNUIR (електронний архів): http://DSpace.univer.kharkov.ua«юридичний факультет» та на сайті юридичного факультету: http://www-jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя//конференції та інші наукові заходи //VІI Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»): Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 581 с., с. 18-22,
  12. Mariusz Kusion, Katarzyna Litwin, „Internet i podsłuchy, czyli prowokacja artystyczna i dziennikarska przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii – aspekty oceny prawnokarnej», „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” nr 1 (12), 2013 (Kraków), s. 65-82.
  13. Літвін Катажина Адамівна, «Винагорода перекладача за участь у кримінальних справах у світлі польських правових джерел початку XX ст.»   // Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених, Вип. V: у 7-х част. / Редкол.: чл-кор. НАНУ, проф. В.Ф. Колесник (голова), доц. О. Ю. Комаренко (заст. голови), І. В. Семеніст (відп. ред.) та ін. – Ч.6. – К., 2012. – 72 с., с. 58-59,
  14. Літвін Катажина Адамівна, «Правові підстави захисту прав української національної меншини у Польщі»  // Впив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12-13 квітня 2012 року. – у 4-х томах. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т.1. – 108 с., с. 49-51,
  15. Літвін Катажина Адамівна, «Труднощі формування дефініції терміна «національна меншина» в польському законодавстві» – «Мова і суспільство» вип. 4, 2013 (Львів), s. 67-73,
  16. Літвін Катажина Адамівна, «Термінологія польської системи кримінальних покарань – проблеми україномовного перекладу» – «Проблеми слов’янознавства» № 62, 2013 (Львів), s. 206-212,
  17. Katarzyna Litwin, „Realizacja konstytucyjnej zasady ochrony życia człowieka w prawie karnym Ukrainy” //red. Małgorzata Witek, „Wybrane Zasady Prawa Konstytucyjnego w Państwach Współczesnych”, Kraków 2011, s. 147-158,

  Материалы, представленные к рецензии:

  1. Plekan Vitalii, Katarzyna Litwin, «Pośrednictwo w łapownictwie w świetle ukraińskiej doktryny prawniczej», „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”,
  2. Katarzyna Litwin, „Ukraińska podziemna działalność wydawnicza jako przejaw walki o wolność słowa” – Instytut Pamięci Narodowej,
  3. Katarzyna Litwin, „Znamiona kwalifikujące zabójstwo — studium komparatystyczne” — Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego,
  4. Katarzyna Litwin, Mariusz Kusion, „Kara ograniczenia wolności w prawie karnym Ukrainy – badania prawnoporównawcze” – Uniwersytet Jagielloński,
  5. Katarzyna Litwin, Kamil Szpyt, „Transliteracja imion i nazwisk Ukraińców w tłumaczeniach uwierzytelnionych – problematyka uregulowania prawnego w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej” – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  6. Mariusz Tywoniuk, Katarzyna Litwin, „Zmiany filozofii karania po nowelizacji w obszarze przestrzeni gospodarczej”, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”,
Katarzyna Litwin - wszelkie prawa zastrzeżone
background