Jestem autorką licznych polskich i ukraińskich publikacji, wśród których warto wymienić:

 1. Grażyna Dzwonkowska, Katarzyna Litwin, „Kodeks celny Ukrainy”, Instytut Integracji Europejskiej, Rzeszów 2013,
 2. Katarzyna Litwin, „Ukraińska podziemna działalność wydawnicza jako przejaw walki o wolność słowa”// red. Przemysław Gasztold-Seń, Natalia Jarska, Jan Olaszek, „Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, s. 347-362.
 3. Katarzyna Litwin, „Ochrona praw własności intelektualnej w prawie celnym Ukrainy” // red. Mieczysław Adamowicz i Agnieszka Siedlecka „Ruch graniczny w kontekście rozszerzania Unii Europejskiej”, Biała Podlaska 2008, s. 233-239,
 4. Katarzyna Litwin, „Odpowiedzialność karna sędziów w świetle art. 375 Kodeksu karnego Ukrainy (wydanie przez sędziego orzeczenia ze świadomością jego niezgodności z prawem)”  // red. Marcin Pieniążek, „Prawo publiczne – Zagadnienia wybrane”, Kraków 2009, s. 137-147,
 5. Litwin Katarzyna, „Ochrona umowy o pracę w świetle ukraińskiego prawa karnego” // red. Bogusław Przywora, „Prawa i wolności obywatelskie. Wybrane zagadnienia z kodeksu pracy”, Kraków 2012, s. 120-128,
 6. Katarzyna Litwin, Kamil Szpyt, „Problematyka prawna „poświadczonego odpisu” w zawodzie tłumacza przysięgłego – uwagi de lege lata i de lege ferenda ” // red. Aleksandra Matulewska, „Legilingwistyka Porównawcza” nr 9/2012, s. 67-78,
 7. Katarzyna Litwin, Kateryna Kuzmina, «Влияние законодательства первой половины ХХ века на современное регулирование прав и обязанностей присяжного переводчика в Польше» // ed. Aleksandra Matulewska, „Comparative Legilinguistics International Journal for Legal Communication” nr 11/2012, s. 55-70,
 8. Katarzyna Litwin, Kamil Szpyt, „Life of a pregnant woman as an object of aggravated homicide under Ukrainian law” // red. Kaja Kowalczewska, Joanna Przywora, “Kobieta w prawie. Woman in law. Gender is force multiplier”, Kraków 2012, s. 187-195,
 9. Katarzyna Litwin, Łukasz Rachtan „Ukraińskie kary kryminalne w przekładzie na język polski” // red. Aleksandra Matulewska, „Legilingwistyka Porównawcza” nr 9/2012, s. 41-54,
 10. Літвін Катажина Адамівна, «Щодо доцільності впровадження кваліфікованого виду вбивства до польського законодавства» // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12-13 квітня 2012 року, у 4-ч томах, – Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т. 1.  – 108 с., с. 54-57,
 11. Літвін Катажина Адамівна, «Кваліфіковані види вбивства у світлі законодавства Республіки Польщі (ст. 148 §§ 2 і 3 КК)» // Право, суспільство та держава: форми взаємодії: Міжнародна практична конференція, м. Київ, 21-22 березня 2012 року. – Київ: у 3-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т. 3. – 128 с., с.44-47,
 12. Літвін Катажина Адамівна, «Уможливлення або спрощення перебування іноземця на території Польщі всупереч закону в світлі польського кримінального законодавства» // «Від громадянського суспільства – до правової держави» (збірник розміщено на сервері Центральної наукової бібліотеки в мережі Інтернет в Університетському інституційному репозитарію eKhNUIR (електронний архів): http://DSpace.univer.kharkov.ua«юридичний факультет» та на сайті юридичного факультету: http://www-jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя//конференції та інші наукові заходи //VІI Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»): Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 581 с., с. 18-22,
 13. Mariusz Kusion, Katarzyna Litwin, „Internet i podsłuchy, czyli prowokacja artystyczna i dziennikarska przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii – aspekty oceny prawnokarnej”, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” nr 1 (12), 2013 (Kraków), s. 65-82,
 14. Літвін Катажина Адамівна, «Винагорода перекладача за участь у кримінальних справах у світлі польських правових джерел початку XX ст.»   // Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених, Вип. V: у 7-х част. / Редкол.: чл-кор. НАНУ, проф. В.Ф. Колесник (голова), доц. О. Ю. Комаренко (заст. голови), І. В. Семеніст (відп. ред.) та ін. - Ч.6. – К., 2012. – 72 с., с. 58-59,
 15. Літвін Катажина Адамівна, «Правові підстави захисту прав української національної меншини у Польщі»  // Впив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 12-13 квітня 2012 року. – у 4-х томах. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. – Т.1. – 108 с., с. 49-51,
 16. Літвін Катажина Адамівна, «Труднощі формування дефініції терміна «національна меншина» в польському законодавстві» – «Мова і суспільство» вип. 4, 2013 (Львів), s. 67-73,
 17. Літвін Катажина Адамівна, «Термінологія польської системи кримінальних покарань – проблеми україномовного перекладу» – «Проблеми слов’янознавства» № 62, 2013 (Львів), s. 206-212,
 18. Katarzyna Litwin, „Realizacja konstytucyjnej zasady ochrony życia człowieka w prawie karnym Ukrainy” //red. Małgorzata Witek, „Wybrane Zasady Prawa Konstytucyjnego w Państwach Współczesnych”, Kraków 2011, s. 147-158,

Opracowania przedłożone do recenzji:

 1. Plekan Vitalii, Katarzyna Litwin, „Pośrednictwo w łapownictwie w świetle ukraińskiej doktryny prawniczej”, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”,
 2. Katarzyna Litwin, „Znamiona kwalifikujące zabójstwo – studium komparatystyczne” – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego,
 3. Katarzyna Litwin, Mariusz Kusion, „Kara ograniczenia wolności w prawie karnym Ukrainy – badania prawnoporównawcze” – Uniwersytet Jagielloński,
 4. Katarzyna Litwin, Kamil Szpyt, „Transliteracja imion i nazwisk Ukraińców w tłumaczeniach uwierzytelnionych – problematyka uregulowania prawnego w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej” – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.