Od 2007 roku posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego.
Zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/636/07.

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r.  o zawodzie tłumacza przysięgłego sporządzam i poświadczam tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski, z języka polskiego na język ukraiński, sprawdzam i poświadczam tłumaczenia w tym zakresie, sporządzone przez inne osoby oraz sporządzam poświadczone odpisy pism w języku ukraińskim, sprawdzam i poświadczam odpisy pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby oraz dokonuję tłumaczenia ustnego. Sporządzam również tłumaczenia w zakresie języka rosyjskiego „pod poświadczenie” tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Kierując się złożoną przed Ministrem Sprawiedliwości przysięgą wykonuję powierzone mi obowiązki starannie i bezstronnie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i formalnoprawnymi zasadami tłumaczenia sądowego i prawniczego. Jednocześnie zachowuję wierność wobec tekstu źródłowego oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym.

Bezwględnie przestrzegam obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którą, zgodnie z przepisami prawa, objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem oraz ponoszę całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków technicznych.

Wysokość wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego ustalam przy uwzględnieniu solidarności koleżeńskiej i godności zawodowej, a także biorąc pod uwagę własne kwalifikacje i pozycję zawodową. Tym samym nie uprawiam nieuczciwej konkurencji przez stosowanie bezzasadnie zawyżonych lub rażąco zaniżonych cen za świadczone usługi. Swoim doświadczeniem i wiedzą chętnie dzielę się z innymi tłumaczami, adeptami zawodu i pracownikami biur tłumaczeń. W ten sposób solidaryzuję się z nimi w dążeniu do zapewnienia godnego statusu zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce oraz podnoszę poziom usług tłumaczeniowych na rynku.

„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”

Rota ślubowania złożonego wobec Ministra Sprawiedliwości