18.07.2016

Cudzoziemcy lub bezpaństwowcy mogą zgodnie z prawem przebywać na terytorium Ukrainy tymczasowo (na podstawie karty pobytu czasowego) lub na stałe (na podstawie karty stałego pobytu).

Karta stałego pobytu jest dokumentem potwierdzającym prawo cudzoziemca lub bezpaństwowca do stałego pobytu na Ukrainie.

Kartę pobytu stałego wydaje się cudzoziemcom i bezpaństwowcom, którzy imigrowali na Ukrainę w celu stałego zamieszkania zgodnie z Ustawą Ukrainy „O imigracji” – na podstawie i w okresie obowiązywania pozwolenia na imigrację (w terminie jednego roku od dnia przyjęcia decyzji o wydaniu pozwolenia na imigrację).

W celu otrzymania karty stałego pobytu, cudzoziemiec lub bezpaństwowiec zobowiązany jest osobiście zwrócić się do organu terytorialnego lub oddziału Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy (PSM) zgodnie z miejscem zamieszkania z podaniem, paszportem i niezbędnymi dokumentami.

  W celu otrzymania karty stałego pobytu, wraz z podaniem przedkłada się:
 • Dokument paszportowy cudzoziemca lub dokument, potwierdzający tożsamość bezpaństwowca (zwracany po przedłożeniu) i jego kopię;
 • Tłumaczenie na język ukraiński strony dokumentu paszportowego cudzoziemca lub dokumentu, potwierdzającego tożsamość osoby bez obywatelstwa, z danymi personalnymi, poświadczonego w ustanowionym przez prawo trybie;
 • Kopię decyzji o wydaniu pozwolenia na imigrację;
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej lub dokument, potwierdzający posiadanie ulg w tej opłacie;
 • Cztery fotografie cudzoziemca i bezpaństwowca o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (na matowym papierze);
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego (w przypadku jego posiadania), wydanego przez organ podatkowy.
 

Ustawa Ukrainy „O imigracji” przewiduje kilka kategorii cudzoziemców i bezpaństwowców, posiadających pozwolenie na imigrację na Ukrainę. Odpowiednio dla takich osób wykaz dokumentów, potrzebnych do wydania karty stałego pobytu, nieznacznie się różni.

Osoby, które przybyły na Ukrainę w celu stałego zamieszkania przed wejściem w życie Ustawy Ukrainy „O imigracji” (do 8 sierpnia 2001 roku) i posiadają w dowodzie osobistym obywatela byłego ZSRR wzoru z 1974 roku adnotację o zameldowaniu lub otrzymały kartę stałego pobytu na Ukrainie, przedkładają do organu terytorialnego Państwowej Służby Migracyjnej zgodnie z miejscem zamieszkania, zamiast wymienionych dokumentów, oryginał i kopię dowodu osobistego obywatela byłego ZSRR wzoru z 1974 z adnotacją o zameldowaniu lub kartę stałego pobytu.

Osoby, zmuszone do opuszczenia miejsca stałego zamieszkania w Autonomicznej Republice Abchazji Republiki Gruzji, które przybyły na Ukrainę, a także ich pełnoletnie dzieci, które przybyły razem z nimi na Ukrainę przed osiągnięciem pełnoletniości, - tymczasowe zaświadczenie (lub zaświadczenie, potwierdzające fakt przybycia niepełnoletniego razem z rodzicami), otrzymane po przybyciu na Ukrainę oraz dokument, potwierdzający fakt ciągłego przebywania na Ukrainie przez okres nie krótszy niż 5 lat, wydany przez organ terytorialny Państwowej Służby Migracyjnej.

Osoby, które przybyły na Ukrainę jako sieroty, w związku z konfliktami wojennymi w miejscach ich stałego zamieszkania i wychowują się (lub wychowywały się) w państwowych domach dziecka i rodzinnych domach dziecka lub nad którymi ustanowiono opiekę lub nadzór obywatela Ukrainy - dokument, potwierdzający wychowywanie się w państwowym domu dziecka lub rodzinnym domu dziecka lub ustanowienie opieki lub nadzoru.

Osoby, które do przyjęcia decyzji o utraceniu obywatelstwa Ukrainy stale zamieszkiwały na terytorium Ukrainy i po przyjęciu takiej decyzji pozostały na stałe na jej terytorium - zaświadczenie o ustaniu obywatelstwa Ukrainy, zgodnie z ustalonym wzorcem, wydane przez organ terytorialny lub pododdział Państwowej Służby Migracyjnej.

Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 7 dni.

Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcom i bezpaństwowcom, którzy ukończyli 16 rok życia.

W wyjątkowych przypadkach, kartę stałego pobytu może otrzymać osoba poniżej 16 roku życia w przypadku posiadania zgody obu rodziców, poświadczonej przez notariusza.

Informacje o dziecku, które nie ukończyło 16 roku życia oraz otrzymało pozwolenie na imigrację na Ukrainę razem z rodzicami (prawnymi opiekunami), umieszczane są w karcie jednego z rodziców (opiekunów prawnych) na podstawie:

 • Podania osoby, w karcie której umieszczane są dane informacje;
 • Oryginału (zwracany po przedłożeniu) i kopii aktu urodzenia dziecka z tłumaczeniem na język ukraiński, poświadczonym w ustanowionym przez prawo trybie.

W przypadku dziecka w wieku od 5 do 16 lat dodatkowo przedkłada się trzy fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, jedną z których wkleja się do karty oraz opatruje pieczęcią.

            Cudzoziemiec i bezpaństwowiec, którzy otrzymali kartę, powinni zameldować się w miejscu zamieszkania, a w przypadku jego zmiany – przemeldować się w trybie, przewidzianym Ustawą Ukrainy „O swobodzie przemieszczania się i swobodzie wyboru miejsca zamieszkania na Ukrainie”.

            Okres obowiązywania karty stałego pobytu jest nieokreślony. Karta stałego pobytu podlega wymianie w chwili ukończenia przez osobę 25 i 45 roku życia.

Decyzja o odmowie wydania karty cudzoziemcowi lub bezpaństwowcowi podejmowana jest w przypadku:

 • Konieczności zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub ochrony porządku publicznego;
 • Konieczności ochrony zdrowia, ochrony praw i interesów prawnych obywateli Ukrainy i innych osób, mieszkających na Ukrainie;
 • Gdy dokument paszportowy cudzoziemca lub dokument, potwierdzający tożsamość bezpaństwowca jest fałszywy, uszkodzony lub nie odpowiada określonemu wzorcowi lub należy do osoby trzeciej;
 • Umyślnego przedstawienia fałszywych danych lub podrobionych dokumentów;
 • W innych przypadkach, nieprzewidzianych przez prawo.

Kartę pobytu stałego wycofuje organ terytorialny lub wydział Państwowej Służby Migracyjnej, który ją wydał, w przypadku odmowy wydania pozwolenia na imigrację na Ukrainę, zgodnie z Ustawą Ukrainy „O imigracji”.

Na działania i brak działań urzędników i funkcjonariuszy, którzy naruszają tryb i terminy rozpatrzenia podań, decyzje, przyjęte przez specjalnie upoważniony centralny organ władzy wykonawczej ds. imigracji i podległe mu organy, przysługuje skarga do sądu w ustanowionym trybie.