Nazywam się Katarzyna Litwin, jestem prawnikiem i tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego (wpis na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/636/07) oraz tłumaczem języka rosyjskiego, wyspecjalizowanym w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Jestem założycielką największego w Rzeszowie biura tłumaczeń „Zespół Tłumaczy K. LITWIN, J. CZERNIA S.C.”. Od 2014 r. pełnię funkcję Głównego Eksperta ds. Terminologii Prawnej Instytutu Integracji Europejskiej, a od 2015 r. - pracuję również na stanowisku prawnika we lwowskiej kancelarii adwokackiej ТОВ „Джі Ем Лойєрс”.  Jestem założycielem Polskiego Centrum Prawa IUSTUS z oddziałem we Lwowie, którego głównym celem jest budowanie partnerstwa poprzez realizację wspólnych polsko-ukraińskich inicjatyw.

Jestem autorką polskich i ukraińskich publikacji na temat prawa polskiego i ukraińskiego. Występowałam jako prelegent na licznych prawniczych konferencjach polskich i zagranicznych oraz w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego („Prawo a praktyka w zawodzie tłumacza przysięgłego”). Jako lektor prowadzę również kursy języka polskiego prawniczego dla Ukraińców i języka ukraińskiego dla Polaków. Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Naczelnej Organizacji Technicznej (Rejestr Tłumaczy numer 011481) ze specjalnością tłumaczeniową „prawo”, „handel zagraniczny”, „administracja państwowa”.

Ukończyłam filologię ukraińską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawo w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego (temat pracy magisterskiej: „Współczesne prawo karne Ukrainy – wybrane zagadnienia”) z tytułem magistra. W ramach współpracy międzyuczelnianej wyjechałam na część studiów prawniczych do Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, gdzie prócz zajęć teoretycznych z zakresu prawa ukraińskiego, brałam udział w zajęciach praktycznych we Lwowskim Obwodowym Szpitalu Psychiatrycznym oraz w Instytucie Medycyny Sądowej Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego im. D. Halickiego.

Podczas studiów we Lwowie wykonywałam ustne tłumaczenia ukraińsko-polskie oraz ukraińsko-angielskie dla tamtejszych organów spraw wewnętrznych. Brałam udział jako akredytowany obserwator międzynarodowy w wyborach prezydenckich na Ukrainie w 2004 r. (Połtawa). Dodatkowo odbyłam kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia, prowadzony przez Spółdzielnię Pracy „Oświata” (zakończony egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną z wynikiem bardzo dobrym) oraz kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, prowadzony przez Szkołę Języków Obcych Spółdzielni Pracy „Oświata” (z wynikiem bardzo dobrym), a także kurs tłumaczeń uwierzytelnionych w zakresie j. ukraińskiego, prowadzony przez Katedrę UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywałam w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie (Wydział Karny), w rzeszowskich kancelariach notarialnych i prywatnych firmach. W 2007 r. po pozytywnym złożeniu egzaminu z przekładu prawniczego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości zdobyłam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego oraz zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/636/07. Następnie uzyskałam stopień naukowy doktora (w dyscyplinie nauki prawne) na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej z zakresu prawa karnego Polski i Ukrainy (studium prawnoporównawcze) w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Kraków). Stale uczę się języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego, udoskonalam swoje kwalifikacje translatorskie, językowe i merytoryczne, w tym również wiedzę w zakresie prawa polskiego i ukraińskiego, a także angielskiego i rosyjskiego obszaru językowego, zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Do dnia dzisiejszego przetłumaczyłam na język polski, ukraiński i rosyjski kilkadziesiąt tysięcy stron ustaw i innych aktów normatywnych, publikacji prawniczych, pism sądowych, korespondencji biznesowej, dokumentów urzędowych oraz brałam udział w tysiącach godzin tłumaczeń ustnych w polskich, ukraińskich i mołdawskich organach państwowych oraz firmach prywatnych. We współpracy z podkarpackimi prokuraturami i sądami oraz lwowskimi prokuraturami biorę udział w realizacji międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych i cywilnych, w przesłuchaniach obywateli Ukrainy i innych obywateli WNP (rosyjskojęzycznych) w sprawach karnych i karno-gospodarczych. W ramach pracy w kancelarii adwokackiej biorę udział w zakładaniu polsko-ukraińskich spółek handlowych, sporządzaniu opinii prawnych i udzielaniu konsultacji prawnych.

Wykonuję tłumaczenia w zakresie języka polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego (pod poświadczenie) uwierzytelnione i zwykłe (prawnicze i prawne) dla Instytutu Integracji Europejskiej, polskich i ukraińskich sądów, prokuratur i organów administracji publicznej oraz kancelarii notarialnych, adwokackich i radcowskich, uczelni wyższych, straży pożarnej, zakładów karnych, biur tłumaczeń i innych firm oraz osób prywatnych. Redaguję tłumaczenia polskie i ukraińskie (prawnicze i prawne) sporządzone przez inne osoby oraz publikacje naukowe. W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej. Bezwzględnie przestrzegam obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

W chwili obecnej, prócz działalności tłumaczeniowej i naukowej, opracowuję polsko-ukraiński i ukraińsko-polski słownik terminologii prawniczej.